Rett på gratis skoleskyss?

 
Eleven må oppfylle ett av følgende krav for å oppfylle retten til gratis skoleskyss:

• Eleven har lang avstand til skolen
• Eleven er avhengig av båttransport til og fra skolen
• Eleven har varig funksjonsnedsettelse
• Eleven har midlertidig funksjonsnedsettelse eller skade
• Eleven er utplassert som en del av obligatorisk undervisning

I noen tilfeller vedtar skolene egne skyssordninger som går utover det lovpålagte. Denne skyssen finansieres og organiseres av skolene. Ta kontakt med skolen for mer informasjon om dette gjelder for din skole.

Elever med lang avstand til skolen

Elever i videregående skole som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Måling av avstand gjøres fra dør til dør etter korteste gangavstand langs brøytet vei. Elevenes folkeregistrerte adresse anses som elevenes hjem.

I tilfeller der elev bor på hybel, vil hybelen bli ansett som elevens hjem. Eleven må da ha mer enn 6 kilometer avstand mellom hybel og skole (eller utplasseringssted) for å få rett til gratis skoleskyss. Reiser til foresattes bosted vil ikke bli dekket.

Elever som trenger båttransport til og fra skolen

Elever som må benytte båt til og fra skolen har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand.

Elever med varig funksjonsnedsettelse

Elever med varig funksjonsnedsettelse har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Helseerklæring må leveres sammen med søknad.

Helseerklæringsskjema

Elever med midlertidig funksjonsnedsettelse eller skade

Elever som opplever midlertidige funksjonsnedsettelse eller skade i løpet av skoleåret har rett til gratis skoleskyss i perioden funksjonsnedsettelsen eller skaden gjelder for. I slike tilfeller må eleven kontakte skolen, som enten bestiller transport direkte hos transportør eller via fylkeskommunen. Fylkeskommunen oppretter avtale med transportør. Transport skal iverksettes fra dag 1 etter at skyssbehovet er oppstått og varer til avtalt dato.

Helseerklæring og søknad må registreres i FSkyss før eller etter transport er etablert. Hvis dette ikke blir gjort kan fylkeskommunen eller skolen kreve at eleven dekker kostnadene med transporten.

Helseerklæringsskjema

Elever som er utplassert

Elever som er utplassert som en del av den obligatoriske undervisningen i videregående skole vil få dekket reiseutgifter mellom hjemmet og utplasseringssted. Dette forutsetter at det er mer enn 6 kilometer mellom hjemmet og utplasseringsstedet.

Hvis eleven må bo på hybel i utplasseringsperioden vil hybelen anses som hjem og ligge til grunn for saksbehandlingen.

Delt bosted

En elev har delt bosted når han eller hun bor på to forskjellige adresser gjennom skoleåret. Elevens rett til skoleskyss i dette tilfellet må vurderes selvstendig for begge adresser.

Skyssordning fra begge bosteder forutsetter at eleven oppfyller et av de ovennevnte kravene fra begge adresser, og at det er etablerte transportalternativer eleven kan følge. Der skyssordningen fra et av bostedene ikke vurderes som forsvarlig, eller eleven ikke oppfyller et av kravene til gratis skyss fra en av adressene, må foresatte selv stå for skyssen fra aktuelt bosted eller revurdere elevens bosituasjon.

For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.

Vanlig samværsavtale etter barnelova gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene.

Barnevern og fosterhjem

Skoleskyss mellom fosterhjem og skole dekkes som ordinær skyss mellom hjem og skole.

Elever som blir tatt hånd om av barnevernet og som plasseres i midlertidig bolig eller på barnevernsinstitusjon for kortere tidsrom, har rett til å fortsette sin skolegang på skolen eleven tilhørte da eleven ble tatt under barnevernets ansvar. Dette forutsetter at eleven ønsker dette og at løsningen er praktisk mulig i forhold til f.eks. reisetid. I perioden fram til eleven får et permanent bosted (fosterhjem e.l.), ligger det økonomiske og organisatoriske ansvaret for skoleskyssen hos barnevernet.

Har du spørsmål?

For spørsmål om skoleskyss i Finnmark ta kontakt med Snelandia kundesenter:

post@snelandia.no