Rett på gratis skoleskyss?

Eleven må oppfylle ett av følgende krav for å oppfylle retten til gratis skoleskyss:

• Eleven har lang avstand til skolen
• Eleven er avhengig av båttransport til og fra skolen
• Eleven har varig funksjonsnedsettelse
• Eleven har midlertidig funksjonsnedsettelse eller skade
• Eleven har særlig farlig eller vanskelig skolevei

I noen tilfeller vedtar skolene egne skyssordninger som går utover det lovpålagte. Denne skyssen finansieres og organiseres av skolene. Ta kontakt med skolen for mer informasjon om dette gjelder for din skole.

Elever med lang avstand til skolen

Elever i 1. og 2. klasse som bor mer enn 2 kilometer fra skolen og elever i 3. – 10. klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Skyssretten gjelder ikke til og fra skolefritidsordningen (SFO), men kun for skolens ordinære start- og sluttidspunkt. Måling av avstand gjøres fra dør til dør etter korteste gangavstand langs brøytet vei. Elevenes folkeregistrerte adresse anses som elevenes hjem.

Når avstanden mellom hjem og skole er så lang at daglig skoleskyss ikke er forsvarlig, skal kommunen innlosjere elever. I en vurdering av om skoleskyssen er forsvarlig skal reisetid, alder, sikkerhet og eventuell funksjonsnedsettelse vektlegges. Foresatte skal velge mellom skoleskyss eller innlosjering i tvilstilfeller. Bostedskommunen har tilsynsansvar for innlosjerte elever.

I tilfeller der elev er innlosjert av kommunen, vil losjiet eller hybelen bli ansett som elevens hjem. Reiser til foresattes bosted vil ikke bli dekket.

Måling av avstand

Elever som trenger båttransport til og fra skolen

Elever som må benytte båt til og fra skolen har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand.

Elever med varig funksjonsnedsettelse

Elever med varig funksjonsnedsettelse har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Denne retten gjelder også til og fra skolefritidsordningen (SFO). Helseerklæring må leveres til skolen sammen med søknad.

Helseerklæringsskjema

Elever med midlertidig funksjonsnedsettelse eller skade

Elever som opplever midlertidige funksjonsnedsettelse eller skade i løpet av skoleåret har rett til gratis skoleskyss i perioden funksjonsnedsettelsen eller skaden gjelder for. I slike tilfeller må elevens foresatte kontakte skolen, som enten bestiller transport direkte hos transportør eller via fylkeskommunen. Transport skal iverksettes fra dag 1 etter at skyssbehovet er oppstått og varer til avtalt dato.

Helseerklæring og søknadsskjema må leveres til skolen før eller etter transport er etablert. Hvis dette ikke blir gjort kan fylkeskommunen eller skolen kreve at foresatte dekker kostnadene med transporten.

Helseerklæringsskjema

Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever med en skolevei som vurderes som særlig farlig eller vanskelig har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Forholdene som gjør veien særlig farlig eller vanskelig må kunne dokumenteres.

Hvis eleven oppfyller både kravet til lang avstand og særlig farlig eller vanskelig skolevei, er det lang avstand det skal søkes på. Fylkeskommunen har ansvar for skyss av elever med lang avstand til skolen.

Det er kommunen som har ansvar for skyss av elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei og som ikke oppfyller kravet om lang avstand. Kommunen kan i disse tilfellene sette opp egen transport eller henvise elever til fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud, om et slikt tilbud eksisterer.

Delt bosted

En elev har delt bosted når han eller hun bor på to forskjellige adresser gjennom skoleåret. Elevens rett til skoleskyss i dette tilfellet må vurderes selvstendig for begge adresser.

Skyssordning fra begge bosteder forutsetter at eleven oppfyller et av de ovennevnte kravene fra begge adresser, og at det er etablerte transportalternativer eleven kan følge. Der skyssordningen fra et av bostedene ikke vurderes som forsvarlig, eller eleven ikke oppfyller et av kravene til gratis skyss fra en av adressene, må foresatte selv stå for skyssen fra aktuelt bosted eller revurdere elevens bosituasjon.

For å ha rett til gratis skoleskyss, må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.

Vanlig samværsavtale etter barnelova gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene.

Barnevern og fosterhjem

Skoleskyss mellom fosterhjem og skole dekkes som ordinær skyss mellom hjem og skole.

Elever som blir tatt hånd om av barnevernet og som plasseres i midlertidig bolig eller på barnevernsinstitusjon for kortere tidsrom, har rett til å fortsette sin skolegang på skolen eleven tilhørte da eleven ble tatt under barnevernets ansvar. Dette forutsetter at eleven ønsker dette og at løsningen er praktisk mulig i forhold til f.eks. reisetid. I perioden fram til eleven får et permanent bosted (fosterhjem e.l.), ligger det økonomiske og organisatoriske ansvaret for skoleskyssen hos barnevernet.

Har du spørsmål?

For spørsmål om skoleskyss i Finnmark ta kontakt med Snelandia kundesenter:

post@snelandia.no